Index

English to Zulu

Afrikaans: 1. iBhunu, iliBhunu
Afrikaner: 1. iBhunu, iliBhunu
Amanzimtoti: 1. eManzimtoti
America: 1. eMelika
April: 1. uApreli
Bible: 1. iBhayibheli, iliBhayibheli
Boer: 1. iBhunu, iliBhunu
Cape Province: 1. eKapa
Christmas: 1. uKhisimuzi
December: 1. uDisemba
Dundee: 1. eDandi
Durban: 1. eThekwini
Dutchman: 1. umHholandi | 2. umHholandi
East London: 1. eMonti
England: 1. eNgilandi | 2. eNgilandi
English: 1. isiNgisi
Englishman: 1. iNgisi, umNgisi
English language: 1. isiNgisi
European: 1. umlungu
February: 1. uFebruwari
French: 1. isiFulentshi
Frenchman: 1. iFulentshi
French language: 1. isiFulentshi
Friday: 1. uLwesihlanu
German: 1. isiJalimane | 2. iJalimane, iliJalimane
Germany: 1. eJalimani
German language: 1. isiJalimane
Germiston: 1. eDukathole
God: 1. uNkulunkulu
Hollander: 1. umHholandi
Johannesburg: 1. eGoli
July: 1. uJulayi
June: 1. uJuni
Ladysmith: 1. eMnambithi
London: 1. eLandani
March: 1. uMashi
May: 1. uMeyi
Miss: 1. inkosazana
Mister: 1. ubaba
Monday: 1. umSombuluko
Mr.: 1. ubaba
Mrs.: 1. inkosikazi, uma
Ndebele: 1. isiNdebele | 2. iNdebele
Ndebele language: 1. isiNdebele
Nelspruit: 1. eNelspotho
October: 1. uOktoba
Pedi: 1. isiPedi | 2. umPedi
Pedi language: 1. isiPedi
Pietermaritzburg: 1. eMalitzboko, eMungundlovu
Port Elizabeth: 1. eBhayi
Pretoria: 1. ePitoli
Sabbath: 1. uMgqibelo
Sassenach: 1. iNgisi, umNgisi
Saturday: 1. uMgqibelo
Saviour: 1. uMsindisi
Scot: 1. isiKoshi
Scotsman: 1. isiKoshi
Sotho: 1. isiSuthu | 2. umSuthu
Sotho language: 1. isiSuthu
Soweto: 1. eSoweto
Sunday: 1. iliSonto, iSonto
Swazi: 1. isiSwati | 2. umSwati
Swazi language: 1. isiSwati
TV set: 1. umabonwakude
Thursday: 1. uLwesine
Tsonga: 1. isiTsonga | 2. umTsonga
Tsonga language: 1. isiTsonga
Tuesday: 1. uLwesibili
Umlazi: 1. eMlazi
Venda: 1. isiVenda | 2. umVenda
Venda language: 1. isiVenda
Vryheid: 1. eFilidi
Wednesday: 1. uLwesithathu
Xhosa: 1. isiXhosa | 2. umXhosa
Xhosa language: 1. isiXhosa
Yule: 1. uKhisimuzi
Zulu: 1. isiZulu | 2. umZulu
Zululand: 1. KwaZulu
Zulu language: 1. isiZulu
abatement: 1. isephulelo
aberration: 1. isiphosiso
abet: 1. ukunceda, ukusiza
abide: 1. ukulinda | 2. ukuhlupheka
abort: 1. ukuehluleka
abroad: 1. phandle
abscond: 1. ukubaleka
absent onself: 1. ukuhamba
academic: 1. isitshudeni
accept: 1. ukuamukela
accomodate: 1. ukuqeda | 2. ukunceda, ukusiza
account: 1. iakhawunti | 2. ukuethemba
accredit: 1. ukuethemba
accustom: 1. ukuejwayele
ache: 1. ukubuhlungu
achieve: 1. ukuenza
acknowledgement: 1. ilirisidi, irisidi
acolyte: 1. lilunga, ilunga
acquire: 1. ukuthenga
act: 1. ukuenza
actually: 1. eqinisweni
address: 1. ikheli, ilikheli
adieu: 1. hamba kahle
administration: 1. uhulumeni
adult: 1. umuntu osekhulile
advocate: 1. ummeli
aerodrome: 1. inkundla yezindiza
aeroplane: 1. indiza
affair: 1. indaba
after: 1. emuva | 2. emuva, emva kwa-
afternoon: 1. intambama
age: 1. ubudala
agreed: 1. kulungile
ague: 1. imfiva
ahead: 1. phambili
aid: 1. ukunceda, ukusiza | 2. ulusizo, usizo | 3. ukunceda, ukusiza | 4. ulusizo, usizo
air: 1. umoya
aircraft: 1. indiza
airdrome: 1. inkundla yezindiza
airfield: 1. inkundla yezindiza
airplane: 1. indiza
airport: 1. inkundla yezindiza
ale: 1. ubhiya, utshwala
all the: 1. -nke
alone: 1. -dwa
also: 1. futhi
among: 1. phakathi kwa-
angle: 1. ikhona, ilikhona
animal: 1. isilwane | 2. inkomo
another: 1. -nye
answer: 1. ukuphendula
anything: 1. into, noma yini
appellation: 1. igama, iligama
apple: 1. ihabhula, ilihabhula
appreciate: 1. ukuthanda
arise: 1. ukuzalwa
arrive: 1. ukufika
as: 1. kanjani | 2. kanjani | 3. kanjalo | 4. ngoba
ask: 1. ukubuza
assist: 1. ukunceda, ukusiza | 2. ukunceda, ukusiza
as a matter of fact: 1. eqinisweni
at: 1. eduze
attempt: 1. ukuzama
attend: 1. ukuvakashela
at home: 1. ekhaya
at last: 1. ekugcineni
at present: 1. manje
at that place: 1. lapho
audit: 1. ukuhlola
autobus: 1. ibhasi, ilibhasi
autumn: 1. ikwindla
await: 1. ukulinda
away: 1. kude
a little: 1. kancane
bad: 1. -bi, -bolile
badly: 1. kabi
bag: 1. isaka, isikhwama | 2. isaka, isikhwama
bairn: 1. ingane, umntwana
bakery: 1. ibhikawosi
ball: 1. ibhola
banana: 1. ubhanana | 2. ubhanana
bank: 1. ibhange
barrister-at-law: 1. ummeli
barrister: 1. ummeli
basket: 1. ibhasikidi, ilibhasikidi
bath: 1. ibhavu
beach: 1. ibhishi, ilibhishi
beam: 1. ilirediyo, irediyo, umsakazo
bean: 1. ubhontshisi
bear: 1. ukuhlupheka
beast: 1. inkomo
beautiful: 1. -bukekayo, -hle
because: 1. ngoba | 2. ngoba | 3. ngoba
bed: 1. umbhede
beer: 1. ubhiya, utshwala
before: 1. phambi kwa-
begin: 1. ukuqala
behind: 1. emuva | 2. emuva, emva kwa-
believe: 1. ukuethemba
below: 1. phansi | 2. phansi kwa- | 3. phansi
beneath: 1. phansi kwa-
beside: 1. eduze
better: 1. -ngcono
between: 1. phakathi kwa-
beverage: 1. isiphuzo
be acquainted with: 1. ukuazi
be afraid of: 1. ukuesaba
be alive: 1. ukuphila
be born: 1. ukuzalwa
be different: 1. ukuehlukile
be full: 1. ukusuthi
be hungry: 1. ukulambile
be in the habit of: 1. ukuejwayele
be painful: 1. ukubuhlungu
be quiet: 1. ukuthula
be thirsty: 1. ukuomile
be willing to: 1. ukufuna
bicycle: 1. ibhayisikili, ilibhayisikili
bike: 1. ibhayisikili, ilibhayisikili
bill: 1. ilithikithi, ithikithi | 2. iakhawunti
bird: 1. inyoni
birthday: 1. usuku lokuzalwa
bit: 1. isiqhephu
black: 1. -mnyama
black rhinoceros: 1. ubhejane
blank: 1. -mhlophe
bleak: 1. -bandayo
bless: 1. ukubusisa
blood: 1. igazi, iligazi
blushing: 1. -bomvu
boat: 1. umkhumbi
boil: 1. ukubila
book: 1. ibhuku, ilibhuku, incwadi
border: 1. ilirandi, irandi
borrow: 1. ukuboleka | 2. ukuboleka
boss: 1. umakhonya | 2. umakhonya | 3. inkosi
both: 1. kokubili
bottle: 1. ibhodlela, ilibhodlela
boutique: 1. isitolo
box: 1. ibhokisi
boy: 1. umfana
bread: 1. isinkwa
breakfast: 1. ibhulakufesi, ilibhulakufesi
brim: 1. ilirandi, irandi
bring: 1. ukuletha
brink: 1. ilirandi, irandi
broad: 1. -banzi
brother: 1. ubhuti
brown: 1. -bomvu, -nsundu
buffalo: 1. inyathi
build: 1. ukuakha
bulk: 1. usayizi
bull: 1. inkunzi
bureau: 1. ihhovisi, ilihhovisi
burglar: 1. umgqekezi
burglar alarm: 1. izihlabamkhosi
burial: 1. umngcwabo | 2. umngcwabo
bus: 1. ibhasi, ilibhasi
business: 1. indaba
businessman: 1. usomabhizinizi | 2. usomabhizinizi
business deal: 1. indaba
but: 1. kodwa | 2. nokho
butter: 1. ibhotela, ilibhotela
buy: 1. ukuthenga | 2. ukuthenga | 3. ukuthenga | 4. ukuthenga | 5. ukuthenga | 6. ukuthenga
by: 1. eduze
bye: 1. hamba kahle
café: 1. ikhefi, ilikhefi
cake: 1. ikhekhe, ilikhekhe
calculation: 1. iakhawunti
calf: 1. inkonyane
call: 1. ukubiza
call on: 1. ukuvakashela
car: 1. imoto
carrot: 1. ikherothi, ilikherothi
case: 1. indaba
cat: 1. ikati, ilikati
cauliflower: 1. ukholifulawa
chair: 1. isihlalo
chamber: 1. indawo, ikamelo, ilikamelo
chance: 1. ilithuba, ithuba
change: 1. imfalakahlana
cheap: 1. -shibile | 2. -shibile
check: 1. ukuhlola | 2. ilisheke, isheke
check up on: 1. ukuhlola
cheers: 1. impilontle
cheese: 1. ushizi
chemist: 1. ikhemisi, ilikhemisi
cheque: 1. ilisheke, isheke
chest: 1. isifuba
chief: 1. umakhonya | 2. inkosi
child: 1. ingane | 2. ingane, umntwana | 3. ingane, umntwana
chilly: 1. -bandayo
choose: 1. ukukhetha
cinema: 1. ibhayisikobho, ilibhayisikobho
cistern: 1. ilitanki, itanki
city: 1. idolobha, ilidolobha
class: 1. ikilasi, ilikilasi
clean: 1. -hlanzekileyo
clerk: 1. umabhalane
client: 1. ikhasimende, ilikhasimende
cloud: 1. ifu
coffee-house: 1. ikhefi, ilikhefi
coffee: 1. ikhofi, ilikhofi
cold: 1. -bandayo | 2. umkhuhlane | 3. umkhuhlane
colour: 1. umbala
come: 1. ukufika, ukuza
come about: 1. ukuenzeka
come across: 1. ukuhlangana
come back: 1. ukubuya
come to an end: 1. ukugcina
commence: 1. ukuqala
commend: 1. ukuphakamisa
competition: 1. umncintiswano
complain: 1. ukukhala
complete: 1. ukuqeda
computer: 1. ikompiyutha
concert: 1. ikhonsathi, ilikhonsathi
confide: 1. ukuethemba
conserve: 1. ukugcina
consider: 1. ukubukela
construct: 1. ukuakha
continue: 1. ukuqhubeka
cook: 1. ukupheka | 2. pheka
cord: 1. intambo
corner: 1. ikhona, ilikhona
correct: 1. -phakeme
costly: 1. -bizayo
cough: 1. ukukhwehlela
counsel: 1. ummeli
counter: 1. ikhawunda, ilikhawunda
course: 1. ilipuleti, ipuleti, isitsha
cream: 1. ulaza
cucumber: 1. ikhukhamba
cup: 1. inkomishi
cure: 1. ukupholisa
currently: 1. okwamanje
curtain: 1. ikhethini, ilikhethini
custom: 1. ilisiko, isiko
customer: 1. ikhasimende, ilikhasimende
cut: 1. ukusika
cycle: 1. ibhayisikili, ilibhayisikili
daily paper: 1. inyuziphepha
dam: 1. idamu, ilidamu
danger: 1. inngozi
date: 1. idethi, ilidethi
daughter: 1. indodakazi
day: 1. umhla, ulusuku, usuku
dear: 1. -bizayo | 2. -bizayo | 3. -bizayo
deem: 1. ukuethemba | 2. ukubukela
delete: 1. ukuesula, ukusula
deliver: 1. ukudiliva
dentist: 1. udokotela wamazinyo
deny: 1. ukuphikisa
depart: 1. ukuhamba
desire: 1. ukufisa
dialogue: 1. ingxoxo
differ: 1. ukuehlukile
difficult: 1. -nzima
dimension: 1. usayizi
diminutive: 1. -ncane
discount: 1. isephulelo
dish: 1. ilipuleti, ipuleti, isitsha | 2. ilipuleti, ipuleti, isitsha
dispose of: 1. ukuthengisa
distant: 1. -de
do: 1. ukuenza
doctor: 1. udokotela
don't mention it: 1. akunandaba
door: 1. umnyango
downstairs: 1. phansi
dozen: 1. idazini, ilidazini
dress: 1. ililokwe, ilokwe
drink: 1. isiphuzo | 2. ukuphuza
drive: 1. ukushayela
driving-licence: 1. ilayisense lokushayela, ililayisense lokushayela
drug: 1. umuthi
duck: 1. idada
dye: 1. umbala
each: 1. -nke
eagle: 1. ukhozi, ulukhozi
ear: 1. indlebe
earn: 1. ukuhola, ukuwina
edge: 1. ilirandi, irandi
edging: 1. ilirandi, irandi
egg: 1. iliqanda, iqanda
eight: 1. isishiyagalombili
eighteen: 1. ishumi nesishiyagalombi
elbow: 1. indolowane
elect: 1. ukukhetha
elephant: 1. indlovu
eleven: 1. ishumi nanye
else: 1. -nye
employ: 1. ukusebenzisa
encounter: 1. ukuhlangana | 2. umhlangano
end: 1. ukuqeda | 2. ukugcina
endure: 1. ukuqhubeka | 2. ukuhlupheka
end up: 1. ukufika | 2. ukugcina
engine: 1. umshini | 2. injini
engineer: 1. unjiniyela
enter: 1. ukungena
entrust: 1. ukuethemba
errand: 1. umbiko, umumayalezo
error: 1. isiphosiso
estate: 1. ilipulazi, ipulazi
evening: 1. isikhathi sakusihlwa
event: 1. ilithuba, ithuba
every: 1. -nke
everybody: 1. -nke
every one: 1. -nke
examine: 1. ukuhlola
exclusively: 1. kuphela
excuse me: 1. ngiyaxolisa, nxephe
expect: 1. ukulinda
expensive: 1. -bizayo | 2. -bizayo
expire: 1. ukugcina
extend: 1. usayizi
eye: 1. ihlo
face: 1. ubuso
factory: 1. ifektri, ilifektri | 2. ifektri, ilifektri
fail: 1. ukuehluleka
family: 1. umuzi
far: 1. -de
farewell: 1. hamba kahle
farm: 1. ilipulazi, ipulazi
fast: 1. ngokushesha
father: 1. ubaba | 2. ubaba
fear: 1. ukuesaba
fellow: 1. indoda
fetch: 1. ukuletha
fever: 1. imfiva
fifteen: 1. ishumi nesihlanu
fill: 1. ukugcwalisa
fill in: 1. ukugcwalisa
fill up: 1. ukugcwalisa
film: 1. ifilimu, ilifilimu
finally: 1. ekugcineni
find: 1. ukuthola
fine: 1. -bukekayo, -hle
finish: 1. ukuqeda
first: 1. ukuqala
firstly: 1. ukuqala
first name: 1. isibongo
first of all: 1. ukuqala
fish: 1. inhlanzi
five: 1. -hlanu
float: 1. ukubhukuda
flu: 1. imfluwenza
follow: 1. ukulandelayo
following: 1. -landelayo
food: 1. ukudla | 2. ukudla
foot: 1. unyawo | 2. unyawo
for: 1. ngoba
force: 1. amandla
forget: 1. ukukhohlwa
forgive: 1. ukuxolela
form: 1. ifomu, ilifomu
formerly: 1. phambili
fortunately: 1. ngenhlanhla
for the reason that: 1. ngoba | 2. ngoba
four: 1. -ne
fourteen: 1. -yishumi nane
frequently: 1. kaningi
friend: 1. umngane
fringe: 1. ilirandi, irandi
frog: 1. ixoxo
fruit: 1. isithelo
funeral: 1. umngcwabo | 2. umngcwabo
furnish: 1. ukudiliva
gain: 1. ukuhola, ukuwina
garage: 1. igalaji, iligalaji
garden: 1. ingadi
gasolene: 1. uphetroli
gasoline: 1. uphetroli
gate: 1. ilisango, isango
gateway: 1. ilisango, isango
gazette: 1. iliphephandaba, inuyziphepha, iphephandaba
gentleman: 1. ubaba
get: 1. ukufika | 2. ukuthatha
get up: 1. ukusukuma | 2. ukusukuma
gift: 1. isipho
girl: 1. intombazane, intombi
give: 1. ukuazisa, ukuethula
give an account: 1. ukubika
glass: 1. ingilazi
glasses: 1. izibuko
go: 1. ukuhamba, ukuya
goat: 1. imbuzi
golf: 1. igalofu, iligalofu
good: 1. -hle
goodbye: 1. hamba kahle
good day: 1. sawubona
good health: 1. impilontle
goose: 1. ihansi
government: 1. uhulumeni
gown: 1. ililokwe, ilokwe
go away: 1. ukuhamba
go back: 1. ukubuya
go in: 1. ukungena
grandmother: 1. ugogo
grip: 1. imfluwenza
grown-up: 1. umuntu osekhulile
guarantee: 1. igaranti, iligaranti
habit: 1. ilisiko, isiko
hair: 1. ulunwele, unwele
half: 1. ingxenye yesibili, uhafu
hand: 1. isisebenzi | 2. isandla
handsome: 1. -bukekayo, -hle
hang onto: 1. ukubamba
happen: 1. ukuenzeka
hard: 1. -nzima
have confidence in: 1. ukuethemba
have enough: 1. ukusuthi
have faith: 1. ukuethemba
have faith in: 1. ukuethemba
have to: 1. ukufanele
head: 1. ikhanda, ilikhanda | 2. ikhanda, ilikhanda | 3. ikhanda, ilikhanda | 4. ikhanda, ilikhanda
head of cattle: 1. inkomo
heal: 1. ukupholisa
heart: 1. inhliziyo
heaven: 1. ilizulu, izulu
help: 1. ukunceda, ukusiza | 2. ulusizo, usizo | 3. ukunceda, ukusiza | 4. ulusizo, usizo
hire: 1. ukuqasha
hit: 1. ukungqongqoza
hog: 1. ingulube
hold: 1. ukubamba
holiday: 1. iholide, iliholide
home: 1. ikhaya, ilikhaya
hope: 1. ukuethemba
horse: 1. ihhashi, ilihhashi
hospital: 1. isibhedlela
hot: 1. -shisayo
hotel: 1. ihhotela, ilihhotela
hour: 1. ihora
house: 1. indlu
how: 1. kanjani | 2. kanjani | 3. kanjani
however: 1. nokho
how are you?: 1. Ninjani?, Unjani?, Wena unjani?
how do you do?: 1. Ninjani?, Unjani?, Wena unjani?
how many: 1. -ngaki
how much: 1. -ngaki
hurt: 1. ukubuhlungu
husband: 1. indoda, umnyeni
hyaena: 1. impisi
ice: 1. uayiskhrimu
icecream: 1. uayiskhrimu
ill: 1. -gulayo
important: 1. -phakeme
inconvenient: 1. -nzima
indeed: 1. eqinisweni
indicate: 1. ukukhombisa
inexpensive: 1. -shibile | 2. -shibile
infant: 1. ingane, umntwana
influenza: 1. imfluwenza
inject: 1. ukujova
injection: 1. umjovo
instructor: 1. uthisha
insurance: 1. inshuwarensi
intention: 1. injongo
intercessor: 1. ummeli
interest: 1. irente, inzalo
interment: 1. umngcwabo | 2. umngcwabo
introduce: 1. ukuazisa, ukuethula
invitation: 1. isimemo
in fact: 1. eqinisweni
in front of: 1. phambi kwa-
in what way: 1. kanjani | 2. kanjani
iron: 1. ayina
it doesn't matter: 1. akunandaba
jacket: 1. ibhantshi, ilibhantshi
jam: 1. ujamu
job: 1. umsebenzi
journal: 1. inyuziphepha
just: 1. kuphela
keep: 1. ukugcina
keep on: 1. ukuqhubeka
key: 1. isikhiye, ukhiye
kill: 1. ukubulala
kilo: 1. ikhilogramu, ilikhilogramu
kilometre: 1. ikhilomitha, ilikhilomitha
kind: 1. umhlobo
kindness: 1. umusa
king: 1. inkosi
kitchen: 1. ikhishi, ilikhishi
knife: 1. ummese
knock: 1. ukungqongqoza
know: 1. ukuazi
laborer: 1. isisebenzi
labourer: 1. isisebenzi
lad: 1. umfana
laddie: 1. umfana
lady: 1. inkosikazi, uma
lance: 1. umkhonto
language: 1. ulimi, ululimi
lass: 1. intombazane, intombi
last: 1. ukuqhubeka
late: 1. -phuzileyo
lawyer: 1. ummeli
lay hold of: 1. ukuthatha
leader: 1. umakhonya
leave: 1. ukuhamba
left: 1. -bunxele
leg: 1. umlenze | 2. umlenze
lend: 1. ukuboleka
leopard: 1. ingwe
letter: 1. incwadi
lettuce: 1. uletisi
lie: 1. nga
light: 1. isibane
like: 1. kanjani | 2. ukuthanda
likewise: 1. futhi
like that: 1. kanjalo
lion: 1. ibhubesi, ilibhubesi
lip: 1. udebe, uludebe
liquidate: 1. ukubulala
list: 1. ilisti, ililisti
listen: 1. ukulalela
little: 1. -ncane
live: 1. ukuphila
loaf: 1. isinkwa
loan: 1. ukuboleka
location: 1. indawo
lock: 1. ukukhiya
long: 1. -de
look: 1. ukubukela
look at: 1. ukubukela
lord: 1. ubaba
lovely: 1. -bukekayo, -hle | 2. -bizayo
luck: 1. inhlanhla
lump: 1. isiqhephu
lunch: 1. ilantshi, ililantshi, indlamini
machine: 1. umshini
madam: 1. inkosikazi, uma
magazine: 1. iliphephandaba, inuyziphepha, iphephandaba
mail: 1. iliposi, iposi
maintain: 1. ukugcina
make: 1. ukuenza
make use of: 1. ukusebenzisa
male cook: 1. pheka
man: 1. indoda
manager: 1. ilimeniyu, imeniyu | 2. ilimeniyu, imeniyu, umphathi
mango: 1. umango
many: 1. -ningi
march: 1. ukuhamba
marijuana: 1. insangu
marmelade: 1. ujamu
master: 1. umakhonya
matter: 1. indaba
maybe: 1. ngabe
mayhap: 1. ngabe
meal: 1. ukudla
meaning: 1. injongo
measles: 1. isimungumungwane
meat: 1. inyama
mechanic: 1. umakhaniki
medicine: 1. umuthi
meet: 1. ukuhlangana
member: 1. lilunga, ilunga
merchant: 1. usomabhizinizi | 2. usomabhizinizi
message: 1. umbiko, umumayalezo
midnight: 1. phakathi kwamabili
mile: 1. ilimayela, imayela
milk: 1. ubisi, ulubisi
miscarry: 1. ukuehluleka
miserable: 1. -bi, -bolile | 2. -mpofu
mistake: 1. isiphosiso
money: 1. imali
month: 1. inyanga
moon: 1. innyanga
more: 1. -ningi
morning: 1. ekuseni
mother: 1. umame
motion picture: 1. ifilimu, ilifilimu
motor: 1. injini
motorcycle: 1. isithuththu
mountain: 1. intaba
mouth: 1. umlomo | 2. umlomo | 3. umlomo
movie: 1. ifilimu, ilifilimu
movie theatre: 1. ibhayisikobho, ilibhayisikobho
muscle: 1. umsipha
must: 1. ukufanele
mustard: 1. umasitadi
my: 1. -mi
name: 1. igama, iligama
narrate: 1. ukutshela
nasty: 1. -bi, -bolile
nation: 1. isizwe
nationality: 1. umhlobo
near: 1. eduze
nearby: 1. eduze
near to: 1. eduze
neck: 1. intamo
need: 1. ukudinga
neighbour: 1. umakhelwane
nevertheless: 1. nokho | 2. nokho
never mind: 1. akunandaba
new: 1. -sha
newspaper: 1. iliphephandaba, inuyziphepha, iphephandaba | 2. inyuziphepha
next: 1. -landelayo
next to: 1. eduze
nice: 1. -hle | 2. -mnandi
night: 1. ubusuku
nine: 1. isishiyagalolunye
note: 1. ilithikithi, ithikithi
nothing: 1. lutho
nourishment: 1. ukudla
novel: 1. -sha
now: 1. manje
nowadays: 1. okwamanje
number: 1. inombolo
numeral: 1. inombolo
nurse: 1. ilisistela, isistela, unesi
occur: 1. ukuenzeka
occurence: 1. ilithuba, ithuba
offer: 1. ukuazisa, ukuethula | 2. ukuazisa, ukuethula | 3. ukuazisa, ukuethula | 4. ukuphakamisa
office: 1. ihhovisi, ilihhovisi | 2. ihhovisi, ilihhovisi
offspring: 1. ingane
often: 1. kaningi
oil: 1. uowoyela
okay: 1. -hle | 2. kahle | 3. kulungile
old: 1. -dala | 2. -dala
old man: 1. ikhehla, ilikhehla
omnibus: 1. ibhasi, ilibhasi
on: 1. phezu kwa-
one: 1. -nye
onion: 1. uanyanisi
only: 1. kuphela | 2. -dwa
operative: 1. isisebenzi
opportunity: 1. ilithuba, ithuba
or: 1. noma
orange: 1. iliwolintshi, iwolintshi
other: 1. -nye
ought to: 1. ukufanele
out: 1. phandle
outside: 1. phandle
overtake: 1. ukuedlula
over there: 1. lapho
o'clock: 1. ihora
packet: 1. iliphakethe, iphakethe, iliphasela, iphasela
pants: 1. ibhulukwe, ilibhulukwe
papaw: 1. uphopho
papaya: 1. uphopho
paper: 1. iliphepha, iphepha
parcel: 1. iliphakethe, iphakethe, iliphasela, iphasela
pardon: 1. ukuxolela
parent: 1. umzali
park: 1. ukupaka
passport: 1. ilipasipoti, ipasipoti
pass by: 1. ukuedlula
pastor: 1. umfundisi
pate: 1. ikhanda, ilikhanda
paw: 1. umlenze
pay: 1. ukukhokha
pea: 1. uphizi
peach: 1. ilipentshisi, ipentshisi
peanut: 1. ilintogomane, intogomane
pencil: 1. ilipensele, ipensele
pepper: 1. upelepele
perchance: 1. ngabe
perform: 1. ukungena | 2. ukuenza | 3. ukuazisa, ukuethula
perhaps: 1. ngabe
peril: 1. inngozi
periodical: 1. iliphephandaba, inuyziphepha, iphephandaba
person: 1. umuntu
petrol: 1. uphetroli
pharmaceutical: 1. umuthi
physician: 1. udokotela
pick out: 1. ukukhetha
pick up: 1. ukuthatha
piece: 1. isiqhephu
pig: 1. ingulube
pill: 1. iliphilisi, iphilisi
pineapple: 1. uphayinaphu
place: 1. indawo | 2. indawo
plan: 1. injongo
plane: 1. indiza
plate: 1. ilipuleti, ipuleti, isitsha
platter: 1. ilipuleti, ipuleti, isitsha
play: 1. ukudlala | 2. ukudlala | 3. ukudlala
plum: 1. ilipulamu, ipulamu
point out: 1. ukukhombisa
police-station: 1. ilipolisiteshi, ipolisiteshi
police: 1. iphoyisa
policeman: 1. iliphoyisa, iphoyisa
poor: 1. -bi, -bolile | 2. -mpofu | 3. -mpofu
portal: 1. ilisango, isango
possibly: 1. ngabe
post: 1. ukuposa | 2. iliposi, iposi
postage stamp: 1. isitembu
postcard: 1. iliposikhadi, iposikhadi
post office: 1. iliposihhovisi, iposihhovisi
potato: 1. ilizambane, izambane
pour: 1. ukuthela
pray: 1. ukuthandaza
premium: 1. umklomelo
present: 1. isipho | 2. ukuazisa, ukuethula | 3. ukuazisa, ukuethula | 4. ukuazisa, ukuethula
present with: 1. ukuazisa, ukuethula
preserve: 1. ukugcina
pretty: 1. -hle
previously: 1. phambili
price: 1. intengo
pricey: 1. -bizayo
privilege: 1. ililungelo, ilungelo
prize: 1. umklomelo
problem: 1. inkinga
property: 1. ilipulazi, ipulazi
pudding: 1. uphuthini
purchase: 1. ukuthenga | 2. ukuthenga | 3. ukuthenga | 4. ukuthenga
pure: 1. -hlanzekileyo
put off: 1. ukukhumula
put on the stage: 1. ukuazisa, ukuethula
put up with: 1. ukuhlupheka
question: 1. umbuzo
quickly: 1. ngokushesha
radio: 1. ilirediyo, irediyo, umsakazo
railroad: 1. ujantsi wesitimela
railway: 1. ujantsi wesitimela
ranch: 1. ilipulazi, ipulazi
rand: 1. ilirandi, irandi
rather: 1. kancane
ray: 1. ilirediyo, irediyo, umsakazo
read: 1. ukufunda
reality: 1. iliqiniso, iqiniso
realize: 1. ukuqonda
rebate: 1. isephulelo
recall: 1. ukukhumbula
receipt: 1. ilirisidi, irisidi
receive: 1. ukuamukela
recollect: 1. ukukhumbula
recommend: 1. ukuphakamisa
record: 1. ukurejista
recover: 1. ukuphola
red: 1. -bomvu | 2. -bomvu
refrigerator: 1. ifriji, ilifriji
refuse: 1. ukuala
regard: 1. ukubukela | 2. ukubukela
register: 1. ukurejista | 2. ukuphakamisa
regularly: 1. kaningi
reject: 1. ukuala
relate: 1. ukutshela
relative: 1. isihlobo
remain: 1. ukuhlala, ukusala
remedy: 1. ukupholisa
remember: 1. ukukhumbula
remote: 1. -de
repeat: 1. ukuphinda
reply: 1. ukuphendula
report: 1. ukubika
repose: 1. ukuphumula
require: 1. ukudinga
reserve: 1. ukubhalisa
respect: 1. ukuhlonipha
respond: 1. ukuphendula
rest: 1. ukuphumula
restaurant: 1. ilirestouranti, irestouranti
return: 1. ukubuya | 2. ukubuya
rice: 1. ilayisi
right: 1. -lungileyo | 2. -phakeme | 3. ililungelo, ilungelo
righthand: 1. -lungileyo
rim: 1. ilirandi, irandi
rise: 1. ukusukuma | 2. ukusukuma
river: 1. umfula
road: 1. indlela, umgwaqo
robber: 1. izigebengu
robe: 1. ililokwe, ilokwe
room: 1. indawo, ikamelo, ilikamelo
rope: 1. intambo
route: 1. indlela, umgwaqo
sack: 1. isaka, isikhwama
salad: 1. ilisaladi, isaladi
salt: 1. usawoti
sandwich: 1. ilisendiwishi, isendiwishi
sausage: 1. isositshi
say: 1. ukuthi
say goodbye: 1. ukuvalelisa
say goodbye to: 1. ukuvalelisa
scatter: 1. ukuthela
school: 1. isikolo
sea: 1. ulwandle
see: 1. ukuhlangana | 2. ukubona | 3. ukuvakashela
sell: 1. ukuthengisa
send: 1. ukuthumela
sentence: 1. umusho
sergeant: 1. ilisayini, isayini
serious: 1. -phakeme
seven: 1. isikhombisa
seventeen: 1. ishumi nesikhombisa
shape: 1. ifomu, ilifomu
shed: 1. ukuthela
shelf: 1. ilishalofu, ishalofu
shine: 1. ukukhanya
ship: 1. isikebhe
shirt: 1. ihembe, ilihembe
shoe: 1. isicathulo
shop: 1. isitolo
should: 1. ukufanele
show: 1. ukukhombisa
shut off: 1. ukuvala
sick: 1. -gulayo
sign: 1. ukusayina
signature: 1. isayini
since: 1. ngoba
sing: 1. ukuhlabelela
sir: 1. ubaba
sister: 1. udade, usisi
sit: 1. ukuhlala
six: 1. -isithupha
sixteen: 1. ishumi nesithupha
size: 1. usayizi
skirt: 1. ingubo
sky: 1. ilizulu, izulu
slay: 1. ukubulala
slice: 1. ukusika
slow: 1. -ephuzayo | 2. -ephuzayo
small: 1. -ncane
smoke: 1. inthuthu
snack: 1. ilantshi, ililantshi, indlamini
so: 1. kanjalo | 2. kanjalo | 3. kanjalo
sole: 1. -dwa
solicitor: 1. ummeli
solitary: 1. -dwa
something: 1. into, noma yini
son: 1. indodana
soon: 1. masinya
sort: 1. umhlobo
soup: 1. isobho
speak: 1. ukukhuluma
spear: 1. umkhonto
spectacles: 1. izibuko
spinster: 1. inkosazana
spoon: 1. isipunu
spot: 1. indawo
spring: 1. entwasahlobo
springtime: 1. entwasahlobo
stamp: 1. isitembu
stand: 1. ukusukuma | 2. ukuma | 3. ukusukuma
stand up: 1. ukusukuma | 2. ukusukuma
start: 1. ukuqala
station: 1. isiteshi
stay: 1. ukuhlala, ukusala
stay over: 1. ukuhlala, ukusala
steal: 1. ukueba
stomach: 1. isisu
stop: 1. ukuvala
store: 1. isitolo
storm: 1. isiphepho
street: 1. isitaladi
strength: 1. amandla
strike: 1. ukungqongqoza
string: 1. intambo
student: 1. isitshudeni
study: 1. ukufunda
such: 1. kanjalo
such a: 1. kanjani
such as: 1. kanjani
suffer: 1. ukuhlupheka
suffice: 1. ukuanele
sugar: 1. ushukela
suggest: 1. ukuphakamisa
summer: 1. ihlobo
summon: 1. ukubiza
sun: 1. ilanga, ililanga
supermarket: 1. ilisupamakethe, isupamakethe | 2. ilisupamakethe, isupamakethe
supervise: 1. ukuhlola
supply: 1. ukudiliva
supporter: 1. lilunga, ilunga
sweep: 1. ukushanela
swiftly: 1. ngokushesha
swim: 1. ukubhukuda
swine: 1. ingulube
switch off: 1. ukuvala
table: 1. ilitafula, itafula
take: 1. ukuamukela | 2. ukuthatha
take in: 1. ukuamukela
take leave: 1. ukuvalelisa
take leave from: 1. ukuvalelisa
take off: 1. ukukhumula
take over: 1. ukuthenga
talk: 1. ukukhuluma
tank: 1. ilitanki, itanki | 2. ilitanki, itanki
tardy: 1. -phuzileyo
tasty: 1. -mnandi
taxi: 1. ilithekisi, ithekisi
tea: 1. ilitiye, itiye
teach: 1. ukufundisa | 2. ukufundisa
teacher: 1. uthisha
telegram: 1. ilitelegilamu, itelegilamu
telephone: 1. ucingo, ulucingo, uthelefoni
television set: 1. umabonwakude
tell: 1. ukuthi | 2. ukutshela
temperature: 1. ithemperetsha
ten: 1. ishumi
tender: 1. ukuazisa, ukuethula | 2. ukuphakamisa
tent: 1. itende
terminate: 1. ukuqeda
test: 1. ukuzama
thanks: 1. ngiyabonga, siyakubonga
thank you: 1. ngiyabonga, siyakubonga
that: 1. -ni | 2. -phi, ubani | 3. kanjalo
that's all right: 1. akunandaba
that's okay: 1. akunandaba | 2. akunandaba
that way: 1. kanjalo
there: 1. lapho | 2. lapho
there are: 1. kukhona
there is: 1. kukhona
these days: 1. okwamanje
the day before yesterday: 1. kuthangi
thief: 1. izigebengu
thing: 1. into
thirteen: 1. ishumi nantathu
thirty: 1. amashumi amathathu
thou: 1. wena | 2. wena | 3. wena
three: 1. -thathu
throat: 1. umphimbo
thus: 1. kanjalo | 2. kanjalo
ticket: 1. ilithikithi, ithikithi
time: 1. ihora | 2. isikhathi
tin: 1. ilithini, ithini
tip: 1. umbhanselo
tobacco: 1. ugwayi
today: 1. namhlanje
toilet: 1. ilithoyilethe, ithoyilethe
tomato: 1. utamatisi
tomorrow: 1. kusasa
tongue: 1. ulimi | 2. ulimi, ululimi
too: 1. futhi
tooth: 1. ilizinyo, izinyo
tortoise: 1. ufudu, ulufudu
town: 1. idolobha, ilidolobha
tradition: 1. ilisiko, isiko
train: 1. isitimela | 2. isitimela
transmit: 1. ukuthumela
travel: 1. ukuhamba
treatment: 1. impatho
trouble: 1. inkinga
trousers: 1. ibhulukwe, ilibhulukwe
trust: 1. ukuethemba | 2. ukuethemba
truth: 1. iliqiniso, iqiniso
try: 1. ukuzama
turkey: 1. ikalkuni
turn off: 1. ukuvala
twelve: 1. -yishumi nambili
twenty: 1. amashumi amabili
twice: 1. kabili
two: 1. -bili
ultimately: 1. ekugcineni
uncle: 1. umalume
under: 1. phansi kwa-
underneath: 1. phansi | 2. phansi kwa- | 3. phansi
understand: 1. ukuqonda
unfortunately: 1. ngeshwa
university: 1. iliyunivesithi, iyunivesithi
unmarried woman: 1. inkosazana
upon: 1. phezu kwa-
us: 1. thina
use: 1. ukusebenzisa
valuable: 1. -bizayo
vegetable: 1. uhlaza
vend: 1. ukuthengisa
verify: 1. ukuhlola
vessel: 1. isikebhe
view: 1. ukubukela
vigour: 1. amandla
village: 1. umuzi
visit: 1. ukuvakashela
vote: 1. ukuvota
wait: 1. ukulinda
waiter: 1. uweta
wait for: 1. ukulinda
wake: 1. ukuvuka
wake up: 1. ukuvuka
walk: 1. ukuhamba
want: 1. ukufuna
warrant: 1. igaranti, iligaranti
wash: 1. ukugeza | 2. ukugeza
watch: 1. iwashi | 2. iliwashi, iwashi | 3. ukubukela
water: 1. amanzi
way: 1. ilisiko, isiko | 2. indlela, umgwaqo
we: 1. thina
weather: 1. ilizulu, izulu
week: 1. iliviki, iviki
well: 1. kahle
wench: 1. intombazane, intombi
what: 1. -ni | 2. -ni
what a: 1. kanjani
what for: 1. yini ndaba | 2. yini ndaba
what kind of: 1. inhloboni | 2. inhloboni
what sort of: 1. inhloboni | 2. inhloboni
wheel: 1. ilisondo, isondo
wheelbarrow: 1. ibhala, ilibhala
when: 1. nini | 2. nini | 3. nini | 4. nini
where: 1. -phi, kuphi | 2. -phi, kuphi
wherefore: 1. yini ndaba
which: 1. -phi, ubani | 2. -phi, ubani
while: 1. isikhathi
whiskey: 1. uwiski
whisky: 1. uwiski
white: 1. -mhlophe | 2. -mhlophe
white man: 1. umlungu
who: 1. -phi, ubani
why: 1. yini ndaba | 2. yini ndaba | 3. yini ndaba
wife: 1. inkosikazi, umfazi
win: 1. ukuhola, ukuwina
wind: 1. umoya
window: 1. ifasitela, ilifastela
winter: 1. ubusika
wireless: 1. ilirediyo, irediyo, umsakazo
wish: 1. ukufisa | 2. ukufuna
woman: 1. umfazi
wonderful: 1. -mangalisayo
word: 1. igama
work: 1. ukusebenza | 2. umsebenzi
worker: 1. isisebenzi
working man: 1. isisebenzi
workman: 1. isisebenzi
wrench: 1. isikhiye, ukhiye
wrist-watch: 1. iwashi
write: 1. ukubhala
yard: 1. iyaladi, iliyaladi | 2. iyaladi, iliyaladi
ye: 1. wena | 2. wena
year: 1. umnyaka, unyaka
yes: 1. yebo
yesterday: 1. izolo
yet: 1. nokho
yon: 1. lapho
yonder: 1. lapho
you: 1. wena | 2. wena | 3. wena | 4. wena
young: 1. ingane | 2. -sha
youngster: 1. insizwa
your: 1. -kho
youth: 1. insizwa
you're welcome: 1. akunandaba
zoo: 1. ilizu, izu